∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθμόν 01/2018 της 2ης ΜΣΕΠ για την Προµήθεια και Αντικατάσταση Κιτ Πυκνωτών και Ανεµιστήρων σε UPS – ΑΔΑ: Ψ0956-ΧΓΧ

Η 2η ΜΣΕΠ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με τη παρ 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον προσφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη τιμή για την “Προμήθεια και Αντικατάσταση Κιτ Πυκνωτών και Ανεμιστήρων σε ups”,  προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.