Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την προμήθεια Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας – ΑΔΑ:Ω6ΚΖ6-Μ6Γ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας Ενιαίου Τύπου για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ.