Περίληψη της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/18 της 206 ΠΑΥ – ΑΔΑ: 6ΙΠ06-ΖΧΙ

Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Ενός Διώροφου Οικήματος στην 112ΠΜ – Φάση Α΄».
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.