Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/18) για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:ΩΣ196-00Ψ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Άρτου και Διαφόρων Ειδών Αρτοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.