Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 33/18 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής» ΑΔΑ : ΩΔΜΒ6-Λ08

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, όπως αυτά ορίζονται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών που εκδίδεται από την Περιφέρεια Αττικής/Γενική Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Εμπορίου, προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του νομού Αττικής.