Διαγωνισμός Έργου «Ανακαίνιση Οικημάτων “ΚΥΔΩΝΙΑ” και “ΑΡΚΑΔΙ” στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-15-04) – ΑΔΑ: 6ΛΦΕ6-ΧΡ6

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου «Ανακαίνιση Οικημάτων “ΚΥΔΩΝΙΑ” και “ΑΡΚΑΔΙ” στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-15-04) με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α, του Ν.4412/2016.