Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 106/18 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού (Ο/Ν:183254)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος για την προμήθεια κτηνιατρικών ειδών.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια