Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 108/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού PUMP HYDRAULIC, Κατηγορίας 1650, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183289)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183289) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια