Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 110/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:18EΒ84-92)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος για την επισκευή υλικών ,CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N:18ΕB84-92) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια