Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2018 έως 31-07-2018

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2018 έως 31-07-2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΩ0Μ46ΨΧΗ5-978