Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 12/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών (Απόφαση Ματαίωσης-Επανάληψης) – ΑΔΑ: 7ΝΗΗ6-6ΜΞ

H 115ΠΜ προκηρύσσει επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ( Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 12.1/2018, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ΠΕΕ 12/2018, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών (Δ.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Εμπορίου) για την περιοδική προμήθεια Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών (Α’ ποιότητας) για τις ανάγκες της Μονάδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΝΗΗ6-6ΜΞ