Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν 14/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών – Αλλαντικών – Σαλατών και Ελαιολάδου – ΑΔΑ: Ψ9ΦΣ6-ΞΒΦ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την περιοδική προμήθεια Τυροκομικών – Αλλαντικών-Σαλατών & Ελαιολάδου για ανάγκες Τροφοδοσίας Λεσχών της 115 ΠΜ,  ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.