Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν 15/2018 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – ΑΔΑ: ΩΧΠ66-ΞΟΔ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια ελαστικών – επισώτρων για τα οχήματα της Μονάδας, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (24.756,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.