Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 16/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Διαφώτιστων Θόλων Οροφής με ΑΔΑ: 6ΩΤΤ6-Ψ1Ε

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.