Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/18) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Χαρτικών και Πλαστικών – ΑΔΑ:Ψ9ΓΟ6-Α0Ι

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Χαρτικών και Πλαστικών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.