Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμόν Δ.18/2018 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων της Μονάδος – ΑΔΑ: Ω79Ξ6-Δ0Δ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.