Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.19/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Τροφίμων – ΑΔΑ:Ω4Α36-ΕΨΩ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Τροφίμων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ).