Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2018 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ:7Χ086-Η7Γ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά τμήμα, για την προμήθεια ειδών θέματος.