Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 05/2018 της 113ΠΜ, για την Σύνδεση ΛΑΞ Περαίας με αποχετευτικό δίκτυο ΕΥΑΘ ΑΕ – ΑΔΑ : 9ΩΔΘ6-Ψ6Α

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την εκτέλεση εργασιών «σύνδεσης
Λέσχης Αξιωματικών Μονάδας με κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ», συνολικής εκτιμώμενης
προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ «δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα» (14.550,00), χωρίς ΦΠΑ.