Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13/2018 και Επανάληψης Διαδικασίας (ΠΕΕ13.1/18) της 115ΠΜ για την Προμήθεια Συσσωρευτών Μολύβδου για το UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA της 5ης ΜΣΕΠ – ΑΔΑ: 649Ε6-71Ξ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει  Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 13.1/2018, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ΠΕΕ 13/2018, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, της παραγράφου 12 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΕ 13.1/2018 με συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία, δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (13.472,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 10.864,20€ άνευ ΦΠΑ).