Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ 16/2018) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Πατάτας για ανάγκες Τροφοδοσίας Μονάδας – ΑΔΑ: 7ΑΕΛ6-ΜΜ3

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την περιοδική προμήθεια Καθαρισμένης Πατάτας για ανάγκες Τροφοδοσίας- Λεσχών της 115 ΠΜ για δύο (2) έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.