Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ 17/2018) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Άρτου, Αρτοσκευασμάτων και Σφολιατοειδών – ΑΔΑ: 6Ψ9Α6-092

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την περιοδική προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων-Σφολιατοειδών, για ανάγκες Τροφοδοσίας, Λεσχών, του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) και των Μερικών Κυλικείων της 115 ΠΜ για δύο (2) έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.