Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός (Δ.22/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων – ΑΔΑ:7Δ7Δ6-05Π

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Τύπων Καφέ – Ροφημάτων , για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.