Συνοπτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός (Δ.23/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Χαρτικών και Πλαστικών – ΑΔΑ:ΩΗΞ76-Υ0Γ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την  παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Χαρτικών και Πλαστικών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.