Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμόν Δ.4/18 της ΜΥ FOB AKTION για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους του Α/Δ Ακτίου – ΑΔΑ: Ω3ΦΜ6-ΨΞ1

Η ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.