Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ 19/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού – ΑΔΑ:ΩΜΙΜ6-6ΡΒ

H 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.