Παροχή Διευκρινίσεων – Συνοπτικός Διαγωνισμός (ΔΕ.01/2018) Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού-ΑΔΑ:6Ν3Ν6-ΜΙ5

Η Μ.ΓΕΑ στο πλαίσιο του διαγωνισμού θέματος, παρέχει διευκρινίσεις ανά ερώτημα, ως κάτωθι έγγραφο.