Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 17/18 της 206ΠΑΥ για την Προμήθεια Υλικών Διαφώτιστων Θόλων Οροφής ΑΔΑ: 7Ζ4Π6-ΦΔΒ

H 206 ΠΑΥ Διακηρύττει Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16.