Εγκατάσταση και Λειτουργία Νέου Σύγχρονου Εξοπλισμού

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση και η λειτουργία νέου σύγχρονου εξοπλισμού (αξονικοί τομογράφοι, μαγνητικός τομογράφος, ακτινολογικά μηχανήματα, κρεβάτια, ψηφιακοί αγγειοτομογράφοι κλπ), καθώς επίσης και η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για την υποδοχή κάποιων εξ’ αυτών, με σκοπό τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.