Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2018 έως 30/09/2018

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2018 έως 30/09/2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΨ4Α46ΨΧΗ5-Δ5Μ