Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 14/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών-Αλλαντικών-Σαλατών & Ελαιολάδου για Ανάγκες Τροφοδοσίας – Λεσχών Μονάδας – ΑΔΑ: ΨΨΙΙ6-0ΨΝ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 14.1/2018, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ΠΕΕ 14/2018, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την περιοδική προμήθεια Τυροκομικών (CPV: 15540000-5), Αλλαντικών (CPV: 15130000-8), Σαλατών (CPV: 15871200-6) & Ελαιολάδου (CPV: 15411110-6), για ανάγκες Τροφοδοσίας Λεσχών της 115 ΠΜ, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.