Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 16.1/2018 της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Καθαρισμένης Πατάτας για Ανάγκες Τροφοδοσίας & Λεσχών 115 ΠΜ – ΑΔΑ: 66ΨΠ6-2ΨΝ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 16.1/2018, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ΠΕΕ 16/2018, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την περιοδική προμήθεια Καθαρισμένης Πατάτας, για τις ανάγκες της 115ΠΜ.