Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ’ αριθμόν 19/2018 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων για Οχήματα Μονάδας – ΑΔΑ: ΨΟ4Θ6-ΥΒΟ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια ελαστικών – επισώτρων για τα οχήματα της Μονάδας, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (24.780,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 19.983,87€ άνευ ΦΠΑ).