Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν ΠΕΕ 20/18 της 115ΠΜ για εργασίες τοποθέτησης συσσωρευτών σε UPS 5ης ΜΣΕΠ – ΑΔΑ: 6ΞΚΦ6-57Φ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την εργασία τοποθέτησης εξήντα τεσσάρων (64) συσσωρευτών (μάρκας Sunlight μοντέλο AccuForce 12V 100Ah ) στο UPS της 5ης ΜΣΕΠ, τύπου SCHNEIDER GALAXY 200 KVA, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (5.238,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 4.224,19€ άνευ ΦΠΑ).