Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 06/2018 Μ.ΓΕΑ, για τον Ετήσιο Έλεγχο – Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστήρων – ΑΔΑ:6Τ4Φ6-5ΜΩ

Η Μ.ΓΕΑ επαναπροκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμφωνητικού-πλαίσιο, με έναν (1) ανάδοχο, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών θέματος προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ, ΟΛΚΑ, ΥΠΕΠΑ, Μονάδες Στρατοπέδου Σούτσου, ΜΤΑ, Αερονομίας και ΥΠΗΔ.