Συντήρηση Ψυκτικής Μηχανής Νο3

Εκτελέσθηκαν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την επισκευή και συντήρηση της ψυκτικής μηχανής Νο3, η οποία λόγω παλαιότητας παρουσίαζε εκτεταμένα λειτουργικά προβλήματα. Οι συγκεκριμένες εργασίες συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία του δικτύου ψύξης του 251ΓΝΑ, κατά την καλοκαιρινή περίοδο.