Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμόν Δ.07/18 της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδας – ΑΔΑ: 6ΑΥΛ6-ΖΦΛ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθειας αγαθών θέματος, προς κάλυψη περιοδικών αναγκών Μονάδος.