Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμόν Δ.08/18 της 117ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ελαίων προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδας – ΑΔΑ: ΩΥΕ16-ΧΩ9

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθειας αγαθών θέματος, προς κάλυψη περιοδικών αναγκών Μονάδος.