Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/2018) της Μ.ΓΕΑ για την Ενίσχυση Υποδομής Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας Κυβερνοχώρου (Ανανέωση Άδειας Λογισμικού-Προμήθεια Λογισμικού) – ΑΔΑ: ΩΑΣΦ6-ΡΞΧ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά τμήμα, για την παροχή υπηρεσιών θέματος.