Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 21/18 της 206ΠΑΥ, για την Παροχή Υπηρεσιών Μίσθωσης Πλωτού Γερανού, στο Πλαίσιο του Έργου « Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Αράξου » (ΑΕΕ: 02/18) – ΑΔΑ : 6ΣΦ46-ΥΟ0

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.