Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου Μετά Τοποθέτησής τους -ΑΔΑ: 7ΤΡΚ6-378

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος.