Συνοπτικός Διαγωνισμός (Δ.24/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Καμερών για την Αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (ΗΣΑ) της 110ΠΜ- ΑΔΑ:ΨΟ5Ν6-ΟΞΠ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος) για την προμήθεια Καμερών για την Αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας (ΗΣΑ) της 110ΠΜ.