Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. υπ’αριθμ. 2178/2018 για την κατασκευή του έργου : «Πλήρης Ανακαίνιση Επτά (7) Ανελκυστήρων 251 ΓΝΑ» (Δ-968Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Πλήρης Ανακαίνιση Επτά (7) Ανελκυστήρων 251 ΓΝΑ» (Δ-968Ε), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 258.064,00 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσού 61.935,36 ΕΥΡΩ.