Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/18) για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και του ΜΙΣΠΑ για το Χρονικό Διάστημα από 01-03-19 έως 30-05-19 (ΑΔΑ: ΩΠΨΨ6-ΩΟΩ)

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των εργασιών, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων Α/Β Δεκέλειας και του ΜΙΣΠΑ, για το χρονικό διάστημα από 01-03-19 έως 30-05-19.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΠΨΨ6-ΩΟΩ : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A0%CE%A8%CE%A86-%CE%A9%CE%9F%CE%A9

Διακήρυξη 05/2018