Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 112/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Altitude Head, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EΒ78)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικoύ θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕB78).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια