Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 114/18 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού CHASSIS ELECTR, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:18EC25)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή υλικoύ θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (O/N:18ΕC25)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια