Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 115/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183380)

Τ0 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος  για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:183380).

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια