Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 116/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού SPARK PLAG, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183404)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183404)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια