Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 117/18 του 201ΚΕΦΑ για την Προ-μήθεια Εύκαμπτων Σωληνώσεων, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183427)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄είδος  για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος, CPV: 44165100-5, κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν:183427)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια