Παροχή Διευκρινήσεων Διακήρυξης 2/18 της Μ.ΓΕΑ για την Ενίσχυση Υποδομής Αντιμετώπισης Περιστατικών Ασφάλειας Κυβερνοχώρου – ΑΔΑ: ΩΑΚΧ6-ΖΓΘ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’αριθμ. 2/18 συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στο αντικείμενο θέματος, παρέχει ανά ερώτημα διευκρινήσεις.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΚΧ6-ΖΓΘ